Съвети на специалиста28 ноември 2009

Температура за растенията

Създадено от gradinar
събота 28 ноември 2009 - 12:48:31

heat.jpgКакво е значението на топлинния режим за растенията?
Топлинният режим има голямо значение за растежа и развитието на растенията. Оптималните температурни условия за различните декоративни растения са различни. Освен това те са различни и през отделните фази от развитието на да дено растение.
Повишаването на температурата до известни граници спо мага за по-усилен растеж и цветообразуване, а понижаване то - за задържане на жизнените функции; понижаването под известни граници (различни за различните видове) довежда до умиране на растенията.
Повишаването на температурата над оптимума води първона чално до завяхване на растенията; за да се предпазят от из гаряне, растенията усилено изпаряват вода, която корените не успяват да доставят; растението губи тургора (свежестта) си и завяхва. При още по-висока температура белтъчните вещест ва на протоплазмата коагулират в резултат на което всички жизнени процеси спират, т.е. растението умира.

При какви условия трябва да се държат саксийните цветя през първите дни след прибирането им?
Определянето на времето за прибиране на саксийните цветя е от много голямо значение по две съображения: първо, растенията да останат възможно по-дълго време на открито и, второ, да се предпазят от повреди от ранните есенни слани.


След като саксийните цветя се приберат в стайните помещения или в оранжериите, в тях трябва да се поддържат температура и влажност, близки до температурата и влажността, при които растенията са били на открито. Това се постига, като прозорците се оставят отворени първоначално през цялото денонощие, а по-късно за по-малко време за постепенно приучване на растенията към новите условия. Някои растения реагират много остро на тази промяна. Например лимоните хвърлят листата си и изостават в развитие то си, което не трябва да се допуска.

Някои вечнозелени растения се държат в светли избени по мещения при температура малко над нулата. Такива са лавровото (дафиновото) дърво, лавровишнята и др. При същите условия се пазят грудколуковиците на гладиолуса, клубените на клубенистата бегония (кавалер и дама), грудките на гергината, коренищата на каната и др.

Какви групи цветя има по отношение на изискванията им към топлината?
Различните цветя имат различни изисквания към топлината, затова се делят на три групи:
- Студоустойчиви - това са многогодишни растения на умере ния климат, които при нашите условия зимуват на открито. Към тази група се отнасят видовете от род Аквилегия, Лупи-нус, Делфиниум, Хемерокалис, Пеония, Ирис, Нарцис, Лили-ум, флокс, Солидаго, Еригерон, Виола, Хризантема и др. Тук спадат и каната, далията, ирезинето, агератумът и др., които не понасят незначителни отрицателни температури.
- Топлолюбиви - тук се отнасят предимно тропични и субт ропични растения, които изискват през лятото температура над 18-20°С Тропичните зимуват успешно при температура 16-18°С, а субтропичните - при 8-10°С.
- Топлоустойчиви - това са растения, които понасят сравни телно високи температури: кактуси, палми, седум, агаве, зокум и др.

Какви са изискванията на цветята към топлината?
Изискванията на цветята към топлината не са еднакви през отделните им стадии на развитие. За поникването на семе ната в повечето случаи е необходима по-висока температуpa, отколкото за растежа на младите растения. Някои сорто ве рози по време на усилената вегетация през пролетта мо же да загинат при температура -3°с, а през периода на по кой понасят температура -15 до -20°с. Различните части на едно и също растение проявяват различна устойчивост към ниските температури. Например цветните пъпки измръзват по-лесно от листните.
През деня растенията имат нужда от повече топлина, откол кото през нощта.

Какви са изискванията на цветните семена към топлината при поникването им?
Семената на студоустойчивите цветни видове започват да покълнват при 3 - 5°С, но оптималната температура за бър зото им и дружно покълнване е 15 - 18°С Семената на топлолюбивите цветни видове покълнват при 18 - 25°С
След поникването на семената температурата трябва да бъ де с 3 - 5°с по-ниска от температурата по време на поник ването. Ако температурата след поникването е висока, младите поници се източват. Високата температура засилва ди шането, за което се изразходва голяма част от хранителните вещества, а кълновете се изнежват.
В оранжериите температурата се понижава чрез редовно проветряване. При сеитба в открити лехи температурата се регулира естествено чрез спазване сроковете на засяване на семената.

Какво е значението на местоположението за развитието на цветята?
За развитието на декоративните растения голямо значение има изложението на насаждението. Най-топли са местата с южно, югозападно и югоизточно изложение, а най-малко топли са местата със северно, северозападно и североизточно изложение. Площите с наклон на юг и площите, защитени от преобладаващите ветрове, задържат снега по-малко от пло щите с наклон на север и от откритите и незащитени от хлад ните ветрове площи. На високите и влажни места опасността от замръзване е по-голяма, отколкото на равнинните.

Как да се предпазят цветята от пролетните и есенните мразове и слани и от високите летни температури?
Падането на слани късно през пролетта и рано през есента е характерно явление за нашите климатични условия. През пролетта то може да причини сериозни повреди на младите едногодишни цветни видове, а през есента - предивременно спиране на цъфтежа на много едногодишни и многогодишни цветя. За да се предпазят цветята на по-малките площи, из ползват се рогозки, полиетиленови платна и др., а когато са на по-големи площи, пристъпва се към задимяване чрез за палване на растителни остатъци, разположени на купчинки по цялата площ. Запалват се сутрин, когато температурата на въздуха се понижи до 2 - 3°С. Задимяването продължава до изгряване на слънцето и затопляне на почвата. За борбата с ранните есенни слани са полезни и поливането на почвата и оросяването на растенията. По този начин се увеличават топлопроводността и влажността на приземния въздушен пласт, като същевременно се намалява топлинното излъчване на почвата и на растенията. За предпазване от високите температури през летните ме сеци се препоръчва засенчване, поливане и напръскване на растенията, за да се повиши влажността на заобикалящия ги въздух.

Източник:cvetarstvo.blogspot.com


Коментарисъздай pdf с тази новина  изглед за печат

Автор: Михаил Петров
Преглеждания: 12992
Прочетено: 7983 пъти
Коментари чрез Facebook

Материалите в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без посочване на активен линк към източника е незаконно.
Copyright © 2007 cvetq.info. Всички права запазени.
Theme by Xen