Съвети на специалиста28 ноември 2009

Поливане на растения

Създадено от gradinar
събота 28 ноември 2009 - 12:29:47

irrigation1.jpgКога трябва да се поливат цветята, отглеждани на закрито?
Признак, че дадено растение се нуждае от поливане, е лекото засъхване на почвата около корените му. Никога не трябва да се допуска пълно засушаване на пръстта, а също неправилно е и честото поливане без каквато и да било нужда. Това се отразява особено зле във влажно и студено време, при растения с нежна коренова система и при растения, преминали в покой.

Засушените саксии издават звънлив звук при почукване, а саксиите с влажна пръст - тъп.

Количеството на поливната вода
Общото правило е, че през лятото трябва да се полива следо бед, когато слънчевото греене е по-слабо, а през късна есеи, през зимата и през ранна пролет - преди обед с по-малко вода При поливането е необходим индивидуален подход към рас тението, като се държи сметка за вида, състоянието, сте пента на развитие, температурата на въздуха и пр. Току-що презасадените, болните и особено намиращите се в покой растения изискват твърде умерено и внимателно поливане. Нуждата на растенията от вода се определя до голяма сте пен и от техните особености, като строеж на надземните ор гани, мощност на кореновата система, степен на развитие и др. Кактусите например изискват по-малко и по-слаби по-ливки, отколкото представителите от сем. Арацее. Растени ята със сочни и тлъсти листа, като алое, агаве и др., се нуж даят в по-малка степен от вода отколкото растенията с го леми, силно изпаряващи листа, които понякога в продълже ние на един ден изискват дори двукратно поливане.


Какво трябва да се знае при поливането на цветята, отглеждани на закрито?
При поливането на цветята, отглеждани на закрито, трябва да се знае преди всичко, че правилното поливане осигурява до известна степен успеха при отглеждането им. В това от ношение се изискват опит, познаване и разбиране - кога, как и колко да се полива даденият вид. Например при усилена вегетация, сух въздух и висока температура растенията изискват много повече вода. И обратното, когато са в почив ка (става дума за тропични оранжерийни култури), поливането се намалява до минимум, а в някои случаи и съвсем се преустановява.

Как се регулира водният режим на почвата?
Установено е, че на много растения е необходимо 1,5-2 пъ ти повече вода от онова количество, което те получават чрез валежите. Водният режим на почвата се регулира главно ка то водните запаси се попълват чрез поливки. С напояването
не само се осигурява необходимата вода за растенията, но се засилва и обмяната на почвения въздух с атмосферния. Пределната полска влагоемност (ППВ) е количеството вода, което се задържа трайно в почвата след обилното й нав: лажняване и след оттичане на излишната вода. Оптималната почвена влажност за повечето декоративни видове, отглеждани на открито, е 70 - 80% от ППВ. Прекомерното поливане също е вредно, тъй като се измиват хранителните вещества, влошават се аерацията на почвата и нейният топлинен режим, повишава се почвената киселин ност.

Как се осигурява необходимата почвена влажност?
Ако се съпостави количеството на постъпилата в почвата вода от падналите дъждове с нуждите на растенията от во да, ще се види, че то е достатъчно не само за растенията, но и за покриване на разходите по нормалното изпаряване от повърхността на почвата. На практика обаче растенията из питват недостиг на вода, което се обяснява с огромните за губи на вода от изтичането й в реки и водоеми, от усвоява нето й от плевелната растителност, от излишното почвено изпаряване и пр.

Проникването на водата в почвата и нейното запазване за висят преди всичко от състоянието на почвата. Ако почвата е рохкава, цялото количество паднала чрез дъждовете вода прониква в нея. Изпаряването от богати и буферни почви е крайно ограничено. Запасът от вода в такива почви е приб лизително 85% от постъпилата вода.
За задържане на почвената вода значение има и релефът на площта. На пресечени и наклонени терени водата не успява напълно да проникне в почвата.

Снегозадържането е важен начин за водозапасяване. Необходими мероприятия за натрупване на вода в почвата са обработките, мулчирането, борбата с плевелите и др. За повечето цветни култури подпочвената вода трябва да бъде не по-близо от 2 м от повърхността на почвата. Нуждите на растенията от вода се определят от редица условия-гъстота на засаждане, хабитус на растенията, пери од на развитие, листна повърхност и др.

Каква трябва да бъде водата за поливане и оросяване на цветята?
Водата, която се използва за поливане и оросяване на цветята, не трябва да съдържа вредни вещества. Най-подходящи за поливане и оросяване са речните води. Подпочвените води често съдържат много соли в концентра ция, вредна за цветята.

Води, които съдържат повече вар и магнезий, не са подходя щи за оросяване и поливане на циклами, хортензии и др. За да се направи твърдата вода по-мека, прибавя се оксалова киселина по 22,5 мг на 1 л вода.

Температурата на водата за поливане и оросяване трябва да бъде близка до температурата на въздуха. Студената вода потиска развитието на растенията.

В кои случаи се полива с лейка, с маркуч или с течаща вода?
С лейка се полива за поддържане на влажността в лехи, в които са засети семена или са поникнали млади растения, за окъпване на листно-декоративните видове и за оросяване с цел поддържане на атмосферната влажност. С маркуч се поливат цветята на малки площи, обикновено в домашната цветна градина.
С течаща вода се поливат цветята на големи площи.

Източник:cvetarstvo.blogspot.com


Коментарисъздай pdf с тази новина  изглед за печат

Автор: Михаил Петров
Преглеждания: 16495
Прочетено: 7304 пъти
Коментари чрез Facebook

Материалите в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без посочване на активен линк към източника е незаконно.
Copyright © 2007 cvetq.info. Всички права запазени.
Theme by Xen