Кактуси30 юли 2008

Живи камъчета - Lithops

Създадено от gradinar
сряда 30 юли 2008 - 11:53:50

1047.jpg 2095.jpg cop139-8.jpg cop52-3.jpg HPIM2251.jpg Lika_aiflr-1.JPG lithops_dish_garden_pic4.jpg Lithops_insularis(85-12-0532-70).jpg Lithops_schwantesii_var_marthae.jpg media_site_imaj_Lithops_olivacea_f.jpg

lithops.jpgРодината на растението е Южна Африка. По­вечето от тях са чле­но­ве на об­шир­но­то се­мейс­т­во Аизо­о­но­ви (Aizoacea) и наб­ро­я­ват око­ло 123 ро­да "без­с­тъб­ле­ни су­ку­лен­ти". Всъщ­ност те имат ми­ни­а­тюр­но стъб­ло, скри­то от 1-5 двой­ки сил­но уде­бе­ле­ни лис­та. Лис­та­та из­пъл­ня­ват вла­го­за­па­ся­ва­ща, фо­то­син­те­зи­ра­ща, мас­ки­ро­въчна и слън­це­за­щит­на фун­к­ция. На гор­на­та им част се раз­по­ла­гат ед­но или ня­кол­ко "про­зорчета", през ко­и­то слънчева­та свет­ли­на про­ник­ва до ле­жа­щи­те във вът­реш­ност­та фо­то­син­те­зи­ра­щи клет­ки. В род­ни­те си мес­та жи­ви­те ка­мъчета се под­с­ло­ня­ват око­ло ед­ри­те ка­мъ­ни или под скал­ни кор­ни­зи, къ­де­то но­щем се об­ра­зу­ва во­ден кон­ден­зат. Фор­ма­та им е къл­бо­вид­на или ци­лин­д­рична, при нея се  из­па­ря­ва най-мал­ко вла­га. Как­то по­вечето су­ку­лен­ти, и жи­ви­те ка­мъчета имат го­лям цен­т­ра­лен ко­рен, кой­то про­ник­ва дъл­бо­ко в почва­та. Осо­бен ко­ло­рит те­зи рас­те­ния при­до­би­ват по вре­ме на цъф­те­жа - срав­ни­тел­но ед­ри­те им цве­то­ве са обаг­ре­ни най-чес­то в жъл­то или ро­зо­во във всички­те им от­те­нъ­ци.

От това сукулентно растение се срещат повече от 80 вида. Растенията са интересни най-вече с красивата си повърхност. Рисунъкът на тази повърхност е различен в зависимост от вида. Свикналите със сушата растения се пазят от изсъхване, като се свиват. Топчестите телца наистина приличат на камъчета, но при внимателно вглеждане откриваме две сраснали се по дължина, дебели и месести листа, срязани по средата. Горната им страна е прозрачна и светлината се асимилира безпрепятствено. През летните месеци се появяват бели и жълти цветчета, приличащи на маргаритки.
Коментари Виж ощеLAN_NEWS_24  изглед за печат

Автор: Михаил Петров
Преглеждания: 1902
Прочетено: 22950 пъти
Коментари чрез Facebook

Материалите в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без посочване на активен линк към източника е незаконно.
Copyright © 2007 cvetq.info. Всички права запазени.
Theme by Xen