Новина: : Живи камъчета - Lithops
(Категория: Кактуси)
Публикувано от gradinar
сряда 30 юли 2008 - 11:53:50


1047.jpg 2095.jpg cop139-8.jpg cop52-3.jpg HPIM2251.jpg Lika_aiflr-1.JPG lithops_dish_garden_pic4.jpg Lithops_insularis(85-12-0532-70).jpg Lithops_schwantesii_var_marthae.jpg media_site_imaj_Lithops_olivacea_f.jpg

lithops.jpgРодината на растението е Южна Африка. По­вечето от тях са чле­но­ве на об­шир­но­то се­мейс­т­во Аизо­о­но­ви (Aizoacea) и наб­ро­я­ват око­ло 123 ро­да "без­с­тъб­ле­ни су­ку­лен­ти". Всъщ­ност те имат ми­ни­а­тюр­но стъб­ло, скри­то от 1-5 двой­ки сил­но уде­бе­ле­ни лис­та. Лис­та­та из­пъл­ня­ват вла­го­за­па­ся­ва­ща, фо­то­син­те­зи­ра­ща, мас­ки­ро­въчна и слън­це­за­щит­на фун­к­ция. На гор­на­та им част се раз­по­ла­гат ед­но или ня­кол­ко "про­зорчета", през ко­и­то слънчева­та свет­ли­на про­ник­ва до ле­жа­щи­те във вът­реш­ност­та фо­то­син­те­зи­ра­щи клет­ки. В род­ни­те си мес­та жи­ви­те ка­мъчета се под­с­ло­ня­ват око­ло ед­ри­те ка­мъ­ни или под скал­ни кор­ни­зи, къ­де­то но­щем се об­ра­зу­ва во­ден кон­ден­зат. Фор­ма­та им е къл­бо­вид­на или ци­лин­д­рична, при нея се  из­па­ря­ва най-мал­ко вла­га. Как­то по­вечето су­ку­лен­ти, и жи­ви­те ка­мъчета имат го­лям цен­т­ра­лен ко­рен, кой­то про­ник­ва дъл­бо­ко в почва­та. Осо­бен ко­ло­рит те­зи рас­те­ния при­до­би­ват по вре­ме на цъф­те­жа - срав­ни­тел­но ед­ри­те им цве­то­ве са обаг­ре­ни най-чес­то в жъл­то или ро­зо­во във всички­те им от­те­нъ­ци.

От това сукулентно растение се срещат повече от 80 вида. Растенията са интересни най-вече с красивата си повърхност. Рисунъкът на тази повърхност е различен в зависимост от вида. Свикналите със сушата растения се пазят от изсъхване, като се свиват. Топчестите телца наистина приличат на камъчета, но при внимателно вглеждане откриваме две сраснали се по дължина, дебели и месести листа, срязани по средата. Горната им страна е прозрачна и светлината се асимилира безпрепятствено. През летните месеци се появяват бели и жълти цветчета, приличащи на маргаритки.В на­ша­та кли­ма­тична об­ласт жи­ви­те ка­мъчета за­паз­ват свойс­т­ве­ния си би­о­ри­тъм. Обик­но­ве­но ак­тив­на­та им ве­ге­та­ция за­почва през ав­густ, а цъф­те­жът про­дъл­жа­ва до зи­ма­та и то­ва тряб­ва да се има пред­вид.

В до­маш­ни ус­ло­вия жи­ви­те ка­мъчета изис­к­ват спе­ци­фични гри­жи. Тряб­ва да се нас­та­нят на та­ко­ва мяс­то, че през ця­ла­та го­ди­на да се ог­ря­ват про­дъл­жи­тел­но вре­ме от слън­це­то, а съ­що и да се про­вет­ря­ват. При то­ва през зи­ма­та тем­пе­ра­ту­ра­та в по­ме­ще­ни­е­то тряб­ва да е око­ло 10-12 гра­ду­са.
Растението е изключително непретенциозно. Тряб­ва да пом­ним, че в ро­ди­на­та си те почти през ця­ла­та го­ди­на се за­до­во­ля­ват с вла­га­та от мъг­ли­те и ро­са­та. За­то­ва тряб­ва да ги наб­лю­да­ва­ме и щом се по­ка­жат за­мес­т­ва­щи­те лис­та, да ги по­ле­ем обил­но. През пе­ри­о­да на на­рас­т­ва­не и цъф­теж се по­ли­ва уме­ре­но - вед­нъж на 3-4 сед­ми­ци, но все пак почва­та тряб­ва да е ле­ко влаж­на. Ня­кои лю­би­те­ли до­ри не по­ли­ват, а са­мо сут­рин и вечер пул­ве­ри­зи­рат. През пе­ри­о­да на по­кой изоб­що не се по­ли­ва. Ако лис­та­та ле­ко се сбръчкат, не би­ва да се тре­во­жим - то­ва е съв­сем нор­ма­лен про­цес.
През про­лет­та жи­ви­те ка­мъчета се пре­саж­дат. Сак­си­и­те тряб­ва да са срав­ни­тел­но мал­ки и с до­бър дре­наж. Почве­на­та смес тряб­ва да е ле­ка и про­пус­к­ли­ва - по рав­ни час­ти доб­ре уг­ни­ла лис­тов­ка и пя­сък. Мо­же да се из­пол­з­ват и го­то­ви­те сме­си за как­ту­си.
От април до септември дръжте растението на светло и слънчево място, близо до прозореца. През зимата живите камъчета спят зимен сън и тогава преместете растението на по-хладно, но отново светло и поддържайте температура на въздуха около 15 С.
Раз­м­но­жа­ва­не­то ста­ва със се­ме­на и чрез раз­де­ля­не на въз­рас­т­ни­те ек­зем­п­ля­ри. Се­ме­на­та по­ник­ват при срав­ни­тел­но нис­ка тем­пе­ра­ту­ра - 13-17 гра­ду­са. Съ­дът със за­се­ти­те се­ме­на се пок­ри­ва с проз­рачен ма­те­ри­ал и се дър­жи на сян­ка. След 2-3 сед­ми­ци по­ни­ци­те се про­вет­ря­ват ре­дов­но.
Въз­рас­т­ни­те ек­зем­п­ля­ри се раз­де­лят по вре­ме на про­лет­но­то пре­саж­да­не. С мно­го ос­тър нож рас­те­ни­е­то се раз­ряз­ва та­ка, че все­ки дял да има ко­ре­но­ва тъ­кан. От­ре­зи­те се по­сип­ват с ме­ди­цин­с­ка ся­ра и се за­саж­дат. Дър­жат се на ле­ко за­сенчено мяс­то. По­ли­ва­не­то за­почва през под­хо­дя­що­то за да­де­ния вид вре­ме.
От­дел­ни­те ви­до­ве жи­ви ка­мъчета са твър­де раз­но­об­раз­ни по вън­ш­ност и и оц­ве­тя­ва­не, то­ва да­ва въз­мож­ност за офор­мя­не на из­к­лючител­но кра­си­ви ми­ни­а­тюр­ни гра­дин­ки в сак­сия.
svejo_url='http://cvetq.info/comment.php?comment.news.96.extend'; svejo_skin='standard'; svejo_theme='green';
[/html]


Новина от ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЦВЕТЯ
( http://cvetq.info/news.php?extend.96 )