Switch to full style
Добави отговор

Са­ра­це­ни­е­ви­те

10 Ное 2008, 12:53

Ви­до­ве­те от се­мейс­т­во Са­ра­це­ни­е­ви са тол­ко­ва ин­те­рес­ни и кра­си­ви, че бър­зо ста­на­ха лю­бим­ци на ко­лек­ци­о­не­ри и лю­би­те­ли на цве­тя­та от цял свят. От сре­да­та на 50-те го­ди­ни на ми­на­лия век, по­ра­ди за­си­ле­на­та тър­го­вия с при­род­ни ек­зем­п­ля­ри, те са зас­т­ра­ше­ни от изчез­ва­не. Днес вече са за­щи­те­ни в ре­зер­ва­ти и са включени във Ва­шин­г­тон­с­ка­та кон­вен­ция CJTES. (Ана­ло­гичен е случаят с ро­сян­ка­та в Бъл­га­рия. То­ва на­се­ко­мо­яд­но рас­те­ние е включено в на­ша­та Чер­ве­на кни­га).

Са­ра­це­ни­и­те и дар­лин­г­то­ни­я­та са под­хо­дя­щи за от­г­леж­да­не в по-хлад­ни по­ме­ще­ния. Обичат свет­ли­на­та, но не и пря­ка­та слънчева - лис­та­та пре­га­рят. Ако ес­тес­т­ве­но­то ос­вет­ле­ние не трае по­не 8 часа, рас­те­ни­е­то пре­ми­на­ва във фа­за по­кой и прес­та­ва да раз­ви­ва на­се­ко­мо­яд­ни лис­та. За на­ша­та ге­ог­раф­с­ка ши­ри­на то­ва е зи­ма­та. За те­зи ви­до­ве тем­пе­ра­ту­ра­та не тряб­ва да е по-ви­со­ка от 15 гра­ду­са и по-нис­ка от ну­ла. Те изис­к­ват ви­со­ка въз­душ­на и почве­на вла­га, за­то­ва от­г­леж­да­не­то им в ак­ва­ри­у­ми е по-ус­пеш­но. По­ра­ди то­ва, че те­зи рас­те­ния рас­тат вър­ху бед­ни почви, не е не­об­хо­ди­мо да се то­рят. Пре­саж­дат се през 2-3 го­ди­ни в почве­на смес от тор­фен мъх и про­мит ед­ро­зър­нест пя­сък. Мо­же да се до­ба­ви торф.

Тряб­ва да се вни­ма­ва с по­ли­ва­не­то - да не по­па­да во­да в на­се­ко­мо­яд­ни­те лис­та. В пе­ри­о­да на ак­ти­вен рас­теж сак­си­я­та да се дър­жи в слой от 2-2,5 см во­да, но да не е ва­ро­ви­та. Раз­м­но­жа­ва се чрез раз­де­ля­не на час­ти от ко­ре­ни­ще­то на рас­те­ни­я­та. Се­мен­но­то раз­м­но­жа­ва­не в до­маш­ни ус­ло­вия е по-ряд­ко.
Добави отговор